ގޮއްވާލި ގޮވުމާއި އަދީބު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ލާންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއްނޫނެވެ. މިކަމަކީ ގައުމުގ...

ގަޑިތަކަށް ބޮޑު ބަަދަލެއް؟؟؟ ވަށައިޖެހޭނެ މުހިންމު ބަދަލެއް؟؟؟

ރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން ވެރިކަން މިކުރި 4 ރައީސުންގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގައިދިއަ މުހިންމު ކަންކަން ހަނދާން...

މިހާ ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް ހަޔާތުގަ ވެސް ނުކިއަން. ވަރައް ފުރިހަމަ.

މަލާލާ ޔޫސަފްޒައީ އަކީ ޕާކިސްތާނުގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ދެ ހާސް ބާރަ ވަނަ އަހަރުގެ...

ޝެއިޚް އިމްރާން _ ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ބިރުގަންނަ ސިޔާސީ ލީޑަރ

ރައީސް ޔާމީނަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނިކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވި އަދި މިހާރުވެސް މަދުފަހަރެއްގައ...

ސިހުރު ހާހޫރައާއި ބަޔާޅީސްހާސް ވަޒީފާ

ސިހުރު ހާހޫރައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ތަފާތު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ފެންމެތުރުމާއި...

ގަރުނުގެ އެންމެބޮޑު އިތުރުފުޅު

ދޮގެއް ދޮގަކަށްވަނީ ވަކިމީހަކު ހެދީމައެއްނޫނެވެ. ކޮންމެމީހަކު ހެދިނަމަވެސް ދޮގެއްވާނީ ހަމަ ދޮގަކަށެވެ....

އައިޝަތު ޝިހާމް - އެންމެ ހިންގުންތެރި މިނިސްޓަރުތަ؟

ރައީސް ޔާމިން ގެ ރިޔާސަތުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ރަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވެވި ސަރުކާރުގެ ވެރިއެއް...

އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކެޑުން ލާހޫރޭ ސިޔާސަތި އެތެރުން..

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމި މިވީ ދުވަސްތަކި އައްޑޫއަށް މައުނަވީ ގޮތަކި ތަރައްޤީގެ އެއްވިޔަސް ކަމަށް ކޮށްދެރެފެއި...

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްދިން ޢީދު ހަދިޔާ

ހައްޖު ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން މި މަހުގެ 20، 21 އަދި 22 ވެސް ބަންދުކުރާ ގޮތަށ...

ޑިމޮކްރަސީއަކީ އިސްލާމްދީން ބައިބައިކޮށްލުމަށް ޔަހޫދީން އުފެއްދި އެއްޗެއް ؟

"ޑިމޮކްރަސީއަކީ އިސްލާމްދީން ބައިބައިކޮށްލުމަށް ޔަހޫދީން އުފެއްދި އެއްޗެކޭ ބުނުމުން ފަހަރެއްގައި ސުވާލު...