މިނިވަން ހިޔާލުގެ ބިންގަލެއް ކަމުގައި ވާ މުރާސިލް އާ ބަދަލުތަކަކާއެކު، އާ ހިންގުންތެރިންތަކެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އާފެށުމަކުން ފެށެނީ..